POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

I. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej tmtoys.com [zwanej dalej „Serwis”]. Polityka określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie oraz zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Użytkownikiem jest osoba fizyczna korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach Serwisu.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH I KONTAKT DO NIEGO.

 1. Administratorem danych osobowych są wspólnie Spółki:

  1. TM Toys spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8511021941, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035010, kapitał zakładowy 4 000 000 zł Zwana „Współadministratorem podstawowym”;

  2. TM Invest spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 8542268200, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243479, kapitał zakładowy 50 000 zł Zwana „Współadministratorem 1”;

  3. EVO C.E. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, NIP: 5213166247, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012459, kapitał zakładowy 50 000 zł Zwana „Współadministratorem 2”;

  wspólnie zwane w dalszej części niniejszego dokumentu „Administratorem” lub „Współadministratorami”.
  Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych dlatego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można kontaktować się bezpośrednio z Współadministratorem podstawowym, pod adresem Szczecin (70-653), ul. Zbożowa 4, tel. (91) 4317929, adres e-mail: rodo@tmtoys.pl.

III. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH.

 1. Serwis umożliwia kontaktowanie się Użytkownika z Administratorem i przekazywanie mu danych osobowych takich jak:

  1. dane identyfikacyjne (jak imię i nazwisko),

  2. dane kontaktowe (adres miejsca zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu), a także

  3. dane związane z treścią wiadomości kierowanych do Administratora.

 2. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkowników, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty (szerzej – pkt XI niniejszej Polityki).

IV. ŹRÓDŁO DANYCH.

Dane pochodzą z następujących źródeł:

 1. bezpośrednie interakcje – gdy Użytkownik kontaktuje się z Administratorem np. w celu zadania pytania, złożenia wniosku etc.;

 2. od podmiotów trzecich - takie jak informacje, które Użytkownik udostępnił do publicznego wglądu, informacje na stronach internetowych osób trzecich lub informacje dostarczane przez odsprzedawców danych;

 3. z technologii zautomatyzowanego śledzenia jak pliki cookie. pozyskujemy takie dane jak automatycznie zebrane informacje na temat Państwa interakcji z naszymi Usługami i stronami internetowymi, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie.

V. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH.

 1. Administrator gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie przede wszystkim przepisów:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”;

  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

  3. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

  4. wewnętrznej dokumentacji i procedur obowiązujących u Administratora, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, a które są na bieżąco kontrolowane w zakresie zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celu:

  1. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb Użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  2. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie zgody Użytkownika i prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizowanie żądań Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);

  3. udostępniania newslettera lub przedstawianie informacji handlowych na wyraźny wniosek Użytkownika i na podstawie udzielonej przez niego wraz ze złożeniem wniosku zgody, w celu marketingu bezpośredniego w zakresie oferowanych przez Administratora produktów i usług, zgodnie z przepisami RODO (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  4. związanym z zaspokojeniem ewentualnych roszczeń i prowadzeniem postępowań rozstrzygających spory, w tym w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami lub windykacją (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VI. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.

 2. Zgodę na przetwarzanie danych Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny, kontaktując się z Administratorem we wskazany w niniejszej Polityce sposób (pkt II).

 3. Wycofanie zgody może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania albo konkretnego celu przetwarzania, wskazanego przez Użytkownika (np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych).

 4. Wycofanie zgody nie wpływa na już wykonane czynności ale może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem celem realizacji jego żądań w przyszłości.

VII. UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Użytkownik ma prawo:

  1. żądać od Administratora wglądu do swoich danych a także otrzymania ich kopii, jak również informacji o zakresie przetwarzania danych;

  2. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3. żądać od Administratora, bez podawania przyczyny, usunięcia danych;

  4. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, zarówno przez czas określony, jak i na stałe np. gdy zauważy, że dane są nieprawidłowe (w takiej sytuacji Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych);

  5. w każdym czasie wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu jego danych osobowych (zarówno wszystkich, jak i w wyraźnie wskazanym zakresie – np. w konkretnym celu przetwarzania);

  6. żądać przekazania przetwarzanych przez Administratora, jego danych osobowych innemu podmiotowi wskazując dane tego podmiotu oraz dokładny zakres danych, jakie mają zostać przekazane;

  7. wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w szczególności organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z nim, w zakresie niezbędnym do realizacji wnioskowanych przez Użytkownika czynności np. w celu odpowiedzi na zadawane pytania, w tym dostarczania odpowiedzi drogą pocztową, przekazywania informacji handlowych w tym przesyłania newslettera (jeśli Użytkownik wyrazi na takie przekazywanie zgodę),

 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty lub innym podmiotom wspierającym Administratora w procesach biznesowych.

 4. Poza wskazanymi powyżej celami dane osobowe nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

IX. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH.

 1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody Użytkownika lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.

 2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookie mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym Administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem w Serwisie.

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ.

 1. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:

  1. nie są przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej Serwis, na co Administrator nie ma wpływu;

  2. nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania);

  3. nie są odsprzedawane podmiotom trzecim.

 2. Dane anonimowe (nie zawierające danych osobowych):

  1. mogą być przekazywane poza Unię Europejską;

  2. nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania);

  3. nie są odsprzedawane podmiotom trzecim.

XI. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES ORAZ PODOBNYCH TECHNOLOGII.

 1. Serwis korzysta z narządzi do analizy ruchu sieciowego oraz innych narzędzi umożliwiających gromadzenie informacji o Użytkownikach, tj. cookie oraz podobnych technologii jak logi, sygnalizatory WWW oraz znaczniki internetowe (dalej zwanych łącznie „cookie”). Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe lub piksele, które mogą być przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika. Pliki cookie mogą być niezbędne, aby ułatwić przeglądanie strony internetowej i uczynić ją bardziej przyjazną dla Użytkownika.

 2. Pliki cookie od osób trzecich mogą zbierać informacje, aby analizować indywidualne zachowanie związane z wyszukiwaniem. Wykorzystujemy takie systemy, jak:

  1. Google Analytics, który zbiera informacje na temat odwiedzin Serwisu, odwiedzonych podstron, czasu spędzonego w Serwisie, przejść pomiędzy poszczególnymi podstronami, (polityka prywatności Google Analytics:.https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl; informacje dodatkowe: https://policies.google.com/technologies/partner-sites)

  2. GetResponse – który zbiera informacje o odbiorcach newslettera i przesyła newstletter na konkretne adresy mailowe (polityka prywatności GetResponse: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci);

  3. Facebook Pixel w celu kierowania do Użytkowników spersonalizowanych reklam.

 3. Serwis zabezpieczony jest certyfikatem SSL, akredytowanej instytucji certyfikującej (Asseco). Certyfikat został przyznany Współadministratorowi podstawowemu.

 4. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem cookie, których działanie najczęściej wiąże się z umieszczeniem znacznika na urządzeniu Użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do identyfikowania Użytkownika (adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki itp.), rejestrowania jego działań w Serwisie (wybór zakładki na stronie, pobranie plików, akceptacja polityki etc.) oraz utrzymania sesji Użytkownika (np. po zalogowaniu), a także do zapewnienia bezpieczeństwa, analizy wizyt i dostosowania treści. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookie, mogą być również zapisywane w logach serwera.

 5. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

  1. cookie wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

  2. cookie zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych. Skrypty serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki cookie na urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie;

  3. cookie sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika;

  4. cookie trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików cookie po zakończeniu sesji urządzenia.

 6. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookie nie są łączone z innymi danymi Użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

 7. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie cookie. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookie, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookie. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

 8. Użytkownik ma także możliwość korzystać z Serwisu w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

 9. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookie oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

XII. LINIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH.

 1. Serwis może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, których polityki prywatności mogą różnić się od niniejszej Polityki. Administrator nie odpowiada za zbieranie, przetwarzanie ani ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem innych stron internetowych ani za informacje lub treści zamieszczone na takich stronach.

 2. Linki do innych stron podawane są wyłącznie dla wygody. Korzystanie przez Użytkowników z takich stron i ich przeglądanie podlega ich postanowieniom określonym w ich politykach.

 3. Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności umieszczonymi na innych stronach, które może odwiedzać za pośrednictwem Serwisu. Administrator może przekazać Użytkownikom dodatkowe lub inne polityki prywatności, dotyczące tego, w jaki sposób dane osobowe są zbierane i wykorzystywane w związku z przeglądaniem innych stron internetowych.

XIII. AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może być aktualizowana. Po wprowadzeniu zmian do niniejszej Polityki Administrator doda do niniejszego dokumentu datę początkową obowiązywania. Niniejsza wersja obowiązuje od 18 grudnia 2020 r.

Copyright All Rights Reserved © 2023 TM Toys