Regulamin usługi newsletter


Przewiń

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

§ 1  
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, wprowadzony jest w oparciu o przepis art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści reklamowych i informacyjnych drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą newsletter”) przez „TM TOYS” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (zwaną dalej „TM Toys”), ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SR Szczecin-Centrum w Szczecinie Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000035010, kapitał zakładowy 4 000 000 zł, za pośrednictwem strony internetowej tmtoys.com – zwanej dalej „Serwisem”.
 3. TM Toys:
  1. zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo działaniami lub zaniechaniami podmiotów trzecich,
  2. informuje o odnotowywaniu adresu IP odbiorcy usługi w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie,
  3. zastrzega sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji Serwisu, serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania newslettera.
  4. Do uruchomienia i korzystania z usługi newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail). Nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

                                                         

§ 2
[Zawarcie umowy usługi newslettera]

 1. Usługa newsletter polega na przesyłaniu przez TM Toys, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty  sprzedażowej prowadzonej przez TM Toys bądź spółki z nią powiązane, a także wydarzeń związanych z promocją produktów oferowanych przez te spółki.
 2. Usługa dostępna jest wyłącznie dla osób, które zawrą umowę świadczenia usługi newsletter poprzez dokonanie rejestracji w sposób określony w ust. 3 Regulaminu.
 3. W celu dokonania rejestracji w bazie newslettera, odbiorca:
  1. podaje w Serwisie swój adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz imię i nazwisko celem spersonalizowania newslettera,
  2. wyraża zgodę na przesyłanie mu wiadomości handlowych i reklamowych w drodze newslettera,
  3. oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia umowy,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera, w tym wykorzystywania adresu e-mail w tym celu,
  5. potwierdza akceptację postanowień Regulaminu,
  6. wybiera przycisk „zamawiam”.
 4. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi newslettera następuje w chwili akceptacji przez odbiorcę postanowień Regulaminu.

§ 3  
[Warunki korzystania]

 1. Usługa newsletter jest bezpłatna.
 2. Wysyłka newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.
 3. Odbiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi newslettera jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 4. Odbiorca zawierając umowę usługi newslettera albo korzystając z niej zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym w szczególności:
  1. do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, jak m.in. podawania cudzych danych bez zgody osób uprawnionych,
  2. do powstrzymania się od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie newslettera.
 5. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego, do których prawa autorskie przysługują TM Toys. Utwory te podlegają ochronie określonej w przepisach prawa a w związku z tym jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody TM Toys, stanowić może naruszenie prawa i może pociągać za sobą przewidziane przepisami prawa konsekwencje.

 § 4
[Czas trwania usługi]

 1. Umowa o korzystanie z usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym w sposób wskazany w ust. 3 i 4 poniżej.
 3. Odbiorca ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi newsletter w każdym czasie poprzez oświadczenie o rezygnacji za pomocą odnośnika zawartego w każdej wiadomości wysyłanej na jego adres e-mail zawierającej newsletter lub wskazany w wiadomości adres e-mail.
 4. TM Toys może zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi newsletter po uprzednim poinformowaniu odbiorców na podane przez nich adresy e-mail.
 5. TM Toys ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez odbiorcę.

 § 5
[Reklamacje]

 1. Odbiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niewywiązywania się przez TM Toys ze swoich obowiązków określonych w Regulaminie lub wywiązywania się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni od momentu, w którym została ujawniona jej przyczyna.
 3. Reklamacje dotyczące usługi newsletter należy składać na adres mailowy biuro@tmtoys.pl lub pocztą bezpośrednio na adres TM Toys, o jakim mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 4. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji (co najmniej imię, nazwisko, adres do korespondencji - w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną lub adres poczty elektronicznej - w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową) oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 5. TM Toys rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpoznana w powyższym terminie, TM Toys powiadomi odbiorcę o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację oraz wszelkie informacje dotyczące jej rozpatrywania, wysyłane są na adres poczty elektronicznej wskazany przez odbiorcę.

§ 6
[Dane osobowe]

 

 1. TM Toys jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usługi newsletter (tj. adresu e-mail oraz imienia i nazwiska odbiorcy), podanych przez odbiorcę przy zawarciu umowy usługi newslettera oraz danych osobowych (w tym również adresu do korespondencji lub adresu e-mail) podanych przy składaniu reklamacji.
 2. Odbiorca podając dane osobowe TM Toys zobowiązany jest oświadczyć, że są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Dane osobowe wskazane powyżej są przetwarzane w następujących celach:
  1. wysyłania newslettera zawierającego informacje handlowe i marketingowe za zgodą odbiorcy,
  2. realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w zakresie obsługi subskrypcji newslettera, możliwych w tym zakresie reklamacji (tj. w ramach umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną) oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach uzasadnionego interesu TM Toys,
  3. archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu TM Toys dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  4. analitycznych i statystycznych tj. dla lepszego doboru produktów i usług do potrzeb odbiorców, ogólnej optymalizacji produktów i procesów obsługi oraz budowania wiedzy o odbiorcach, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu TM Toys,
  5. realizacji praw, rozpatrywania reklamacji, aktualizacji danych, prowadzenia bazy subskrybentów, będących realizacją uzasadnionego interesu TM Toys.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi newsletter. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody na otrzymywanie usługi newsletter a po tym okresie, na podstawie uzasadnionego interesu TM Toys (zgodnie z wyliczeniem w ust. 2 powyżej).
 5. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych odbiorców, w związku z wykonywaniem usługi newslettera, uregulowane są w treści Polityki Prywatności, która dostępna jest pod następującym linkiem www.getresponse.pl/informacje-prawne

§ 7  
[Postanowienia końcowe]

 

 1. TM Toys zobowiązuje się do poinformowania odbiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie lub o wprowadzeniu nowego Regulaminu poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie i poinformowanie odbiorcy w drodze wiadomości e-mail, na adres wskazany do przesyłania newslettera.
 2. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania odbiorcy o tym fakcie. W przypadku, gdy odbiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie lub nowego Regulaminu, przysługuje mu prawo rozwiązania umowy dostarczania newslettera poprzez wysłanie zawiadomienia na adres e-mail biuro@tmtoys.pl lub pocztą na adres TM Toys wskazany w § 1 ust. 2.
 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także postanowienia Polityki Prywatności TM Toys.

 

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do Newslettera

Zapisz się
TM TOYS logo

Gdzie nas znaleźć

Kontakt

ul. Zbożowa 4, wejście B, IIp.
70-653 Szczecin
NIP: 851-10-21-941

tel. +48 91 43 111 50
e-mail: biuro@tmtoys.pl